Tuesday 18 September 2018

Voorwaarden

Algemene informatie

Verzend- en betaalmogelijkheden
De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendingen vinden altijd plaats via TPG Post. Voor de verzendkosten brengen wij € 6,75 (tot 10 kg) in rekening.

Retourzendingen
Mocht u per abuis een verkeerd product besteld hebben of om welke reden dan ook toch graag van uw aankoop afzien, kunt u gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen de aankoop ongedaan maken en het in het kader van de bestelling geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw eigen rekening. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief bezorgkosten) zullen binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. (zie tevens de algemene voorwaarden)

Disclaimer
Classic Shaving doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten etcetera.

Privacy verklaring
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offerte en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 19% BTW en exclusief bezorgkosten.

Artikel 3. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn is per ommegaande mits betaling is ontvangen tot maximaal 7 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wij bieden kopers de mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald.

Artikel 4. Afkoelingsperiode
Kopers kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald.

Artikel 5. Eigendomsovergang
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6. Risico
De door ons geleverde producten worden door ons niet verzekerd tijdens verzending naar de koper. U kunt er voor kiezen om wel uw bestelling te verzekeren, u betaald hiervoor hogere verzendkosten en dient dit aan ons te melden.

Artikel 7. Privacy
De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Artikel 8. Klachtprocedure
Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten per e-mail aan ons melden. Wel dient koper dit binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde producten te doen. Wij zullen binnen 48 uur op een klacht reageren.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en koper is het Nederlandse recht van toepassing

Data scheercursussen

 
Ma 5 Oktober 2015 Tilburg